U bent hier: Home / Documentatie / Wetgeving

Europese wetgeving

Twee Europese richtlijnen vormen de basis van het luchtbeleid in België: de richtlijn 2008/50/EG beschrijft de doelstellingen voor de concentraties van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen terwijl richtlijn 2016/2284 de reducties van nationale emissies bepaalt.¹

Deze twee pijlers worden aangevuld door richtlijn 2004/107/EG betreffende de concentraties van enkele bijkomende, specifieke stoffen (As, Cd, Hg, Ni, PAKs) en richtlijnen voor emissies binnen enkele specifieke sectoren zoals de industrial emissions directive 2010/75/EU (IED), de typegoedkeuring van motorvoertuigen EC 715/2007 (gekend als de ‘euronormen’) en de ecodesign eisen voor houtkachels EC 2015/1185.

Naast deze wettelijke bepalingen zijn ook de richtlijnen van de WGO toonaangevend, zij vertalen de recentste wetenschappelijke inzichten in aanbevelingen voor concentraties.

2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa

De eerste grote pijler is de richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, ook gekend als de AAQD. De richtlijn beschrijft eerst hoe de polluenten gemeten moeten worden en op welke plaatsen, daarna volgen voorschriften voor grens- en streefwaarden, informatie- en alarmdrempels, kritische niveaus en langetermijndoelstellingen voor verschillende polluenten. Tot slot legt de richtlijn de manier waarop de gegevens met de bevolking gedeeld moeten worden, vast.

De grenswaarden worden beschreven in deze FAQ. In ons jaarrapport luchtkwaliteit toetsen we telkens het volledige Belgische grondgebied aan deze concentraties.

2016/2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van luchtverontreinigende stoffen

De tweede pijler is de richtlijn die voor alle lidstaten een vermindering van de emissies oplegt. De ‘nationale emissiereductieverbintenissen’ worden uitgedrukt als procentuele reducties ten opzichte van het jaar 2005. Voor België gelden volgende verbintenissen:

Plafond NOx NMVOS SOx NH3 PM2.5
2020–2029* -41% -21% -43% -2% -20%
2030* -59% -35% -66% -13% -39%

*ten opzichte van 2005

Deze reducties worden jaarlijks getoetst aan de hand van een omvangrijke nationale emissie-inventaris. Op deze pagina is de richtlijn uitgebreider beschreven en kan de inventaris gedownload worden.

Luchtkwaliteitsrichtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie

Hoewel juridisch niet binden vormen de richtlijnen van de WGO het belangrijkste wetenschappelijk onderbouwde referentiekader voor wat ‘gezonde’ buitenlucht is. De voorgeschreven concentraties zijn de laagste concentraties waarvoor bewijs bestaat dat ze nadelige gezondheidseffecten hebben.

Onze BelAQI luchtkwaliteitsindex die gebruikt wordt op onze website en in de BelAir applicatie is gebaseerd op de WGO-advieswaarden.

 

¹ Voor het fundamentele onderscheid tussen concentraties en emissies, zie deze FAQ.

gearchiveerd onder: kaderrichtlijn