U bent hier: Home / Nieuws / Waarom verschillen de cijfers op de IRCEL-website van die op aqicn.org?

Waarom verschillen de cijfers op de IRCEL-website van die op aqicn.org?

De luchtkwaliteitsmetingen die op de IRCEL-website worden gepubliceerd voor de verschillende polluenten (PM10, PM2.5, NO2, ozon, "black carbon", enz.) zijn concentraties uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m³), of in massa per volume-eenheid. Het betreft hier een conventionele en de meest gebruikte eenheid in het domein van luchtvervuiling.

De Europese grens- en streefwaarden zoals vastgelegd in de Europese Richtlijnen, worden eveneens uitgedrukt in µg/m³. Op de zelfde manier worden ook de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) uitgedrukt in µg/m³. Zo is bijvoorbeeld de daggrenswaarde voor PM10 zoals voorzien in richtlijn 2008/50/EG een daggemiddelde concentratie van 50 µg/m³ die niet meer dan 35 keer per jaar mag overschreden worden. De advieswaarde van de WGO is eveneens 50 µg/m3, maar met nog maximum 3 toegelaten overschrijdingen per jaar.

Via de website van IRCEL worden de luchtkwaliteitsgegevens die gemeten worden in de telemetrische meetnetwerken van de drie gewesten in realtime gepubliceerd en elk uur geactualiseerd. Dezelfde gegevens worden, na validatie door de bevoegde gewestelijke milieuadministraties, ook gebruikt voor de verplichte jaarlijkse rapportering van de luchtkwaliteit in België aan de Europese Commissie.

De luchtkwaliteitsgegevens op de IRCEL website zijn openbaar en publiek toegankelijk. Ze kunnen via moderne IT diensten ("webservices") gebruikt worden door externen voor bijvoorbeeld het maken van smartphone apps. Ook aqicn.org maakt gebruik van deze diensten. De luchtkwaliteitsgegevens op de www.aqicn.org website zijn afkomstig van IRCEL. De cijfers die aqicn publiceert zijn echter geen "concentraties", maar "indexcijfers". De gegevens van IRCEL worden door aqicn dus eerst omgezet naar dimensieloze getallen om de concentraties van verschillende polluenten te condenseren tot één cijfer. De bedoeling van een index is de luchtkwaliteit op een eenvoudige, maar kwalitatieve manier, te beoordelen. Ook in België wordt een luchtkwaliteitsindex, de BelAQI-index gepubliceerd. Er worden wereldwijd verschillende luchtkwaliteitsindexen gebruikt.

Aqicn.org maakt gebruik van de index van het Amerikaanse milieuagentschap (US Environmental Protection Agency of US EPA). Voor fijn stof (PM2.5) past men deze index echter (foutief) toe op de uurlijkse gemeten fijnstofconcentraties terwijl de USEPA index voor fijn stof gebaseerd is op 24-uurgemiddelde concentraties. Dat laatste is logisch omdat men ook in epidemiologische studies voor het bestuderen van de kortetermijngezondheidseffecten veroorzaakt door fijn stof, 24-uursgemiddelde fijnstofconcentraties gebruikt. Het indexcijfer van aqicn.org is dan ook alleen correct als de concentraties de volgende 23 uur niet wijzigen.

De correcte omzetting tussen concentraties en de EPA-index kan gemaakt worden op basis van de online applicatie: https://www.airnow.gov/index.cfm?action=airnow.calculator