U bent hier: Home / Emissies

Nationale Emissieplafondrichtlijn (NECD)

Emissierapportering

De Europese richtlijn betreffende de vermindering van de nationale emissies (2016/2284/EC) beschrijft per lidstaat emissieplafonds voor NOx, NMVOS, SOx, NH3 en PM2.5. De plafonds worden uitgedrukt als een reductie ten opzichte van de emissies in 2005 en kennen een eerste niveau voor de jaren 2020 tot 2029 en daarna een tweede, strenger, niveau vanaf 2030. Tot het jaar 2019 werd getoetst aan absolute emissieplafonds.

Plafond NOx NMVOS SOx NH3 PM2.5
2020–2029* -41% -21% -43% -2% -20%
2030* -59% -35% -66% -13% -39%

*ten opzichte van 2005

België is verplicht jaarlijks een uitgebreide emissie-inventaris aan de Europese Commissie te rapporteren. De inventaris omvat telkens de historische emissies vanaf het jaar 1990 tot twee jaar voor het huidige jaar: in 2024 werd de inventaris voor 1990–2022 gerapporteerd. Aan de hand van die gegevens wordt getoetst of voldaan is aan de hierboven beschreven emissiereductieverbintenissen. Naast de cijfergegevens over de emissies wordt ook een informatief inventarisrapport (IIR) opgesteld waarin de trends, achterliggende data en methodologieën beschreven worden. Verder legt de Europese richtlijn ook op om elke twee jaar prognoses van emissies en elke vier jaar emissies uit grote puntbronnen en ruimtelijk gespreide emissies te rapporteren.

Deze gegevens en rapporten zijn vrij beschikbaar:

 

Aanpassingen

Een emissie-inventaris evolueert voortdurend, samen met de wetenschappelijke kennis erachter. Ook gegevens van historische jaren worden voortdurend bijgesteld. Om rekening te kunnen houden met de onzekerheid die dit met zich meebrengt, is in de richtlijn een flexibiliteitsmechanisme voorzien om naast de wetenschappelijk correcte emissie-inventaris, een aanpassing ('adjustment') aan de emissie-inventaris te rapporteren die gebruikt wordt voor de evaluatie van de doelstellingen. Deze aanpassing houdt rekening met de wetenschappelijke kennis die bestond op het moment dat de reductiedoelstellingen werden vastgesteld. Hiermee wordt vermeden dat lidstaten hun doelstellingen niet halen door evolutie van de kennis, of omgekeerd, dat ze hun emissie-inventaris niet aanpassen aan de meest recente kennis precies om te vermijden dat ze hun doelstellingen niet halen. Dergelijke aanpassing is enkel toegestaan wanneer aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

  1. 1) Er zijn nieuwe emissiebroncategorieën die niet in rekening werden gebracht op het moment dat de emissieplafonds werden vastgelegd.
  2. 2) De emissiefactoren die zijn gebruikt voor het bepalen van de emissies zijn significant verschillend van deze die werden aangenomen op het moment dat de emissieplafonds werden vastgelegd.
  3. 3) De methodologie is significant verschillend van de methodologie die werd gebruikt op het moment dat de emissieplafonds werden vastgelegd.

 

In de rapportering van 2017 overschreed België het emissieplafond voor NOx voor de jaren 2010–2015 en het plafond voor NMVOS voor 2010. Bijgevolg werd een aanpassing ingediend voor NOx voor de sectoren wegtransport en landbouw en voor NMVOS voor de landbouwsector. Meer info vindt u in onderstaand rapport dat werd ingediend op 15/3/2017 in het kader van de rapportering aan de Europese Commissie. In de rapportering van 2021 overschreed België het NEC plafond voor NOx in 2010–2016 en voor NMVOS in 2010.

Alle bovenstaande documenten werden officieel gerapporteerd op de Central Data Repository (CDR).

De regionale emissie-inventarissen zijn eveneens te consulteren: